AKTUALNOŚCI
DLA KLAS III


DLA UCZNIA I RODZICA
NASZA SZKOŁA
OSIĄGNIĘCIA
DOKUMENTY SZKOLNE
ARCHIWUM
ABSOLWENCI
LINKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych


Centrum Informacji Zawodowej


Informator


Informator


Informator


OKE

www.pajacyk.pl

WEBMASTER

Uwagi dotyczące strony
prześlij autorowi

SONDA
Jesteś?
Uczniem G22
Nauczycielem
Rodzicem
Gościem
PEDAGOG SZKOLNY


mgr Tadeusz Kościołek

poniedziałek12.00-16.00
wtorek  9.00-14.30
środa  8.00-13.30
czwartek10.30-15.30
piątek  8.00-13.00
Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczna i pedagogiczną oraz we współpracy z wychowawcami podejmuje działania służące rozpoznaniu środowiska rodzinnego uczniów i ich potrzeb.
Zadania pedagoga są następujące:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom mającym problemy w nauce, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających Programu Wychowawczego Gimnazjum i Programu Profilaktyki,
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych,
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • udzielanie konsultacji rodzicom uczniów mających problemy wychowawcze i dydaktyczne,
 • kierowanie uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek wychowawców, nauczycieli i rodziców, udzielanie im pomocy w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji,
 • interweniowanie w przypadkach naruszania praw ucznia i postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych lub przekazywanie ich do rozstrzygnięcia kompetentnym organom,
 • koordynowanie pracy zespołów wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne, uczących w klasach wyrównawczych,
 • znajomość i realizacja postanowień zawartych w Statucie,
 • prowadzenie dokumentacji: dziennika pedagoga, teczek indywidualnych uczniów zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.COMENIUS 2013-2015


COMENIUS 2008-2010

SOCRATES-COMENIUS

» 1998-2001
» 2002-2005


Dowiedz się więcej na stronie
PLACÓWKA OTWARTASZKOŁA BEZ PRZEMOCYTRZYMAJ FORMĘZDOLNIACHA

Zdolniacha w szkołach

ORTOGRAFFITI


WARTO BYĆ DOBRYMPIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przedmedyczna
INFORMACJE
***
Aktualizacja:
31.08.2017    21.43
***
***
***
***
Od 6 czerwca 2007 r.
nasze Gimnazjum posiada
drugą pracownię internetową
otrzymaną z funduszy EFS.


Jesteś Na bloga liczniki gościem      Copyright©1999- by Gimnazjum nr 22       Poprawny CSS!