AKTUALNOŚCI
DLA KLAS III


DLA UCZNIA I RODZICA
NASZA SZKOŁA
OSIĄGNIĘCIA
DOKUMENTY SZKOLNE
ARCHIWUM
ABSOLWENCI
LINKI

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych


Centrum Informacji Zawodowej


Informator


Informator


Informator


OKE

www.pajacyk.pl

WEBMASTER

Uwagi dotyczące strony
prześlij autorowi

SONDA
Jesteś?
Uczniem G22
Nauczycielem
Rodzicem
Gościem
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PRZEWODNICZĄCA:
Patrycja Leśniewska 3b

ZASTĘPCA:
Klaudia Brzozowska 2b

SEKRETARZ:
Dawid Skowronek 2a


OPIEKUNOWIE:

mgr Irena Syc
mgr Edyta Półtorak
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Podstawa prawna regulaminu:
1. Ustawa z dn. 7 września o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 z dn. 25 października, poz. 425 wraz z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
3. Statut Gimnazjum nr 22 w Częstochowie.

§ 1.
1. W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 2.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego są następujące:
1. przedstawianie innym organom Gimnazjum wniosków i opinii we wszystkich sprawach Gimnazjum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, a miedzy innymi:
1) prawa do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
2. występowanie o interwencję w wypadku naruszenia praw ucznia do wychowawcy klasy, Dyrektora, Rady Szkoły,
3. opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego,
4. opracowanie Regulaminu Gimnazjum,
5. występowanie z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły,
6. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o nadanie imienia Gimnazjum,
7. planowanie własnej działalności w wybranych przez uczniów formach aktywności, współtworzenie Harmonogramów Pracy Wychowawczej,
8. organizowanie wybranych przez uczniów form działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, do czego wychowawcy, nauczyciele i organy Gimnazjum są zobowiązani udzielać pomocy organizacyjnej, zapewnić warunki do realizacji zaplanowanych form, oraz opiekę w czasie ich trwania,
9. wydawanie własnej gazety,
10. wybór opiekunów organów Samorządu i opiekuna Samorządu spośród pracowników pedagogicznych Gimnazjum,
11. wydawanie opinii o pracy nauczyciela przed dokonaniem oceny tej pracy przez Dyrektora,
12. opiniowanie wniosku o przeniesienie ucznia do innego Gimnazjum.

§ 3.
Samorząd Uczniowski działa poprzez następujące organy:
1. Klasowe Rady Uczniowskie w składzie dwuosobowym.
2. Sejmik Samorządowy złożony z przewodniczących wszystkich Klasowych Rad Uczniowskich.
3. Rada Samorządu Uczniowskiego w składzie trzyosobowym.

§ 4.
Zasady wybierania i działania Klasowych Rad Uczniowskich są następujące:
1. Wyborów dokonuje się we wrześniu, w klasach I.
2. Każda klasa wybiera spośród swojej społeczności przewodniczącego i zastępcę, którzy tworzą Klasową Radę Uczniowską. Wybory odbywają się w sposób powszechny, bezpośredni i tajny.
3. Kadencja Rady Klasowej trwa trzy lata.
4. Rada reprezentuje interesy uczniów danej klasy na forum Sejmiku Samorządowego.
5. Rada reprezentuje interesy uczniów danej klasy wobec nauczycieli uczących w oddziale.
6. Rada organizuje klasowe imprezy.

§ 5.
Zasady wybierania i działania Sejmiku Samorządowego są następujące:
1. Przewodniczący Klasowych Rad Uczniowskich tworzą Sejmik Samorządowy.
2. Corocznie skład Sejmiku jest uzupełniany o przedstawicieli klas I.
3. Sejmik reprezentuje interesy ogółu uczniów wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
4. Sejmik planuje własną działalność Samorządu Uczniowskiego w wybranych przez uczniów formach aktywności.
5. Sejmik organizuje wybrane przez uczniów formy działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej.
6. Sejmik opiniuje i wnioskuje w imieniu Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 2.
7. Sejmik wybiera spośród nauczycieli Gimnazjum swego doradcę, lub dwóch doradców.
8. Sejmik występuje do Dyrektora o zwolnienie Doradcy z funkcji.
9. Sejmik, za zgodą Dyrektora, organizuje referendum w sprawach ważnych dla uczniów i Gimnazjum. Referendum jest ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 80% ogółu uczniów.

§ 6.
Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:
1. Sejmik Samorządowy spośród swojego grona wybiera trzyosobową Radę Samorządu Uczniowskiego. Wybory Rady odbywają się w sposób następujący:
a) każdy kandydat przygotowuje przemówienie, w którym prezentuje siebie i swój program działania w radzie;
b) po wysłuchaniu wszystkich wystąpień członkowie Sejmiku wybierają w tajnym głosowaniu Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego, o objęciu funkcji decyduje ilość głosów według powyższej kolejności.
2. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata.
3. Członkowie Rady wchodzą w skład Rady Szkoły, jako przedstawiciele ogółu uczniów.
4. Rada może wybrać spośród nauczycieli Gimnazjum Rzecznika Praw Ucznia.
5. Rada może powołać sekcje, zajmujące się wybranym rodzajem działalności (kulturalnej, rozrywkowej, porządkowej, dekoracyjnej, gospodarczej, wyborczej, konkursowej i inne), sekcjami tymi kierują członkowie Sejmiku, dobierając sobie współpracowników z ogółu uczniów Gimnazjum.
6. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Fundusze te w całości są przeznaczane na organizację działalności Samorządu Uczniowskiego oraz na cele charytatywne. Każda akcja zarobkowa wymaga zgody Rady Szkoły i jest przeprowadzana pod kontrolą jej członków (rodziców lub nauczycieli).

§ 7.
Obowiązki i zasady działania Doradcy Samorządu Uczniowskiego są następujące:
1. Doradca uczestniczy w zebraniach Sejmiku i Rady z głosem doradczym.
2. Doradca czuwa nad zgodnością z prawem decyzji organów Samorządu.
3. Doradca przekazuje informacje o działalności Samorządu na forum Rady Pedagogicznej.
4. Doradca przekazuje wnioski i opinie Samorządu Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
5. Kadencja Doradcy trwa dwa lata.

§ 8.
Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Regulamin może być zmieniony na wniosek: organów Samorządu lub większości ogółu uczniów. Zmiany w Regulaminie muszą być zatwierdzone przez ogół uczniów.COMENIUS 2013-2015


COMENIUS 2008-2010

SOCRATES-COMENIUS

» 1998-2001
» 2002-2005


Dowiedz się więcej na stronie
PLACÓWKA OTWARTASZKOŁA BEZ PRZEMOCYTRZYMAJ FORMĘZDOLNIACHA

Zdolniacha w szkołach

ORTOGRAFFITI


WARTO BYĆ DOBRYMPIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc przedmedyczna
INFORMACJE
***
Aktualizacja:
31.08.2017    21.43
***
***
***
***
Od 6 czerwca 2007 r.
nasze Gimnazjum posiada
drugą pracownię internetową
otrzymaną z funduszy EFS.


Jesteś Na bloga liczniki gościem      Copyright©1999- by Gimnazjum nr 22       Poprawny CSS!